Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych, kwestie formalne i organizacyjne

DYPLOMY I SUPLEMENTY: (od 1.10.2011) na wniosek studenta: Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w dowolnej liczbie, w tłumaczeniu na języki: angielski, niemiecki, hiszpański francuski i rosyjski.

Zarządzenie nr 50 Rektora UJ: do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego ograniczony został termin ubiegania się przez absolwenta o odpisy dyplomu w tłumaczeniu na języki obce oraz o odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwość uzyskania wyżej wymienionych dokumentów w przyszłości. Powyższą zasadę stosuje się do wniosków złożonych od dnia 20 maja 2015 r.

Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60.- zł. Za każdy wydany dyplom w tłumaczeniu na język obcy będzie pobierana opłata w wysokości 40 zł. Opłata za tzw. komplet (w jezyku polskim i angielskim) wynosi 100.- zł. Uczelnia wydaje nie więcej niż 3 odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Suplement jest wydawany bezpłatnie (w Instytucie każdy student otrzymuje 2 suplementy w jęz. angielskim).

Zdjęcia do dyplomu – student zobowiązany jest złożyć zdjęcia do dyplomu przed obroną pracy lub egzaminem dyplomowym (Zarządzenie nr 25 Rektora UJ  z dnia 22.05.2009). 

Prace magisterskie (od 1.06. 2011) drukujemy wyłącznie z systemu APD.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. APD.

Studenci przystępujący do egzaminu magisterskiego:

Zobowiązani są przed obroną pracy (maksymalnie do 30 września):

1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane, w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu złożyć w sekretariacie.

2. Złożyć w sekretariacie 2 egzemplarze pracy magisterskiej wydrukowanej z systemu APD (mogą być zbindowane).

3. Wypełnić i złożyć oświadczenie w sprawie praw autorskich

4. Wypełnić formularz absolwenta dla Biura Karier UJ, od 2016 dostępny w systemie USOS

5. Złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (jeśli potrzeba)

6. Złożyć 5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (5 -w jęz. pol. a 6 szt. w pol. i ang.)

7. Przedstawić potwierdzenie wpłaty za dyplom (opłata naliczana jest w systemie USOS, skąd jest generowane konto bankowe do wpłaty).

8. Złożyć egzamin magisterski w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy magisterskiej.

9. W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką.

Szczegółowa procedura:

Przed wydrukiem pracy magisterskiej proszę zapoznać się z komunikatem

Archiwum - Zarządzenie 39:

  • Procedura: student zgłasza do sekretariatu osobiście lub mailem tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora (opiekuna). Po wpisaniu w USOSie tytułu pracy student natychmiast (bez migracji danych) uzyskuje możliwość wprowadzenia pracy w apd (Archiwum Prac Dyplomowych) (www.apd.uj.edu.pl). Następnie można wydrukować pracę z sumami kontrolnymi (na każdej stronie pracy, na dole po lewej, znajduje się 10 różnych cyfr).

​Po dostarczeniu (osobiście, pocztą, kurierem) 2 szt. pracy magisterskiej  do sekretariatu (+ zdjęcia + oświadczenia, wniosku (jęz. obcy), formularz biura karier), sprawdzeniu  tzw. sum kontrolnych) - do miesiąca nastepuje obrona pracy.

Pliki do pobrania:

Wzór strony tytułowej pracy

Oświadczenie o zgodności pracy z wersją elektroniczną (załącznik do zarządzenia nr 37 Rektora UJ z 1 czerwca 2012)

Formularz Biura Karier UJ w systemie USOS

WNIOSEK  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce

Studenci przystępujący do egzaminu licencjackiego

Zobowiązani są przed obroną pracy (maksymalnie do 30 września):

1. Sprawdzić w systemie USOSweb czy wszystkie uzyskane zaliczenia i oceny są wpisane, w przypadku braku zaliczeń/ocen – podanie o powtarzanie przedmiotu złożyć w sekretariacie.

2. Złożyć w sekretariacie 2 egzemplarze pracy licencjackiej wydrukowanej z systemu APD, które powinny być zbindowane.

Procedura: student zgłasza do sekretariatu osobiście lub mailem tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora (opiekuna). Po wpisaniu w USOSie tytułu pracy student natychmiast (bez migracji danych) uzyskuje możliwość wprowadzenia pracy w apd (Archiwum Prac Dyplomowych) (www.apd.uj.edu.pl). Następnie można wydrukować pracę z sumami kontrolnymi (na każdej stronie pracy, na dole po lewej, znajduje się 10 różnych cyfr).

3. Wypełnić i złożyć oświadczenie w sprawie praw autorskich

4. Wypełnić formularz absolwenta dla Biura Karier UJ, od 2016 dostępny w systemie USOS

5. Złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (jeśli potrzeba)

6. Złożyć 5 fotografii o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (5 -w jęz. pol. a 6 szt. w pol. i ang.)

7. Przedstawić potwierdzenie wpłaty za dyplom licencjacki (opłata naliczana jest w systemie USOS, skąd jest generowane konto bankowe do wpłaty).

8. Złożyć egzamin licencjacki w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia pracy licencjackiej.

9. W dniu obrony należy zwrócić legitymację studencką.

Pliki do pobrania

Wzór strony tytułowej

Oświadczenie o zgodności pracy z wersją elektroniczną (załącznik do zarządzenia nr 37 Rektora UJ z 1 czerwca 2012)

Formularz Biura Karier UJ w systemie USOS

WNIOSEK  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce

» STANDARDY PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Praca dyplomowa magisterska jest świadectwem uzyskania przez studenta, zgodnie ze standardami KRK,  umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim lub obcym.

2. W pracy magisterskiej student ma wykazać się umiejętnością analizy rozpatrywanych problemów  oraz umiejętnością  formułowania wniosków, wynikających z własnych badań.

3. W pracy winny zostać wykorzystane wszelkie możliwe źródła (pisane, ikonograficzne itp.)

4. Praca magisterska musi być poprawnie opatrzona aparatem naukowym, zawierać kompletną bibliografię, spis ilustracji i spis treści. Wzór aparatu ustalany jest na seminarium dyplomowym.

5. Praca magisterska ma być napisana przez studenta całkowicie samodzielnie.

6. Struktura pracy winna być logiczna i odpowiadająca tematowi (a szczegółowy jej plan winien być uzgodniony z promotorem).

7. Praca musi być poprawna pod względem językowym i terminologii fachowej.

8. Objętość pracy wynika z charakteru tematu i uzgodnień z promotorem. Standard wydruku to 1800 znaków (ze spacjami) na stronę. Do objętości pracy nie wlicza się materiału ilustracyjnego.

Recenzja pracy magisterskiej ma się opierać na odpowiedziach (2-3 zdaniowych, można szerzej) na następujące pytania

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Ocena układu pracy, struktury/treści rozdziałów, kompletności tez itp.

3. Ocena merytoryczna pracy

4. Ocena stopnia wykorzystania bibliografii i doboru ew. źródeł

5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, terminologia)

6. Ocena końcowa z jednoznacznym wystawieniem stopnia.

» STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ

1. Praca licencjacka jest świadectwem uzyskania przez studenta, zgodnie ze standardami KRK,  umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim lub obcych, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

2. Praca licencjacka ma być napisana przez studenta całkowicie samodzielnie.

3. Struktura pracy winna być logiczna i odpowiadająca tematowi (a szczegółowy jej plan winien być uzgodniony z promotorem).

4. W pracy powinna zostać zebrana bibliografia oraz podstawowe źródła pisane i ikonograficzne.

5. Praca musi być poprawna pod względem językowym i terminologii fachowej.

6. Praca musi zostać poprawnie opatrzona aparatem naukowym (przypisy, bibliografia, ew. materiał ikonograficzny). Wzór aparatu ustalany jest na seminarium.

7. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 20 stron, a nie większa niż 30 (wliczając w to bibliografię, aneksy). Standard wydruku dwustronnego to 1800 znaków (ze spacjami) na stronę. Do objętości pracy nie wlicza się materiału ilustracyjnego.

Recenzja pracy licencjackiej ma się opierać na odpowiedziach (2-3 zdaniowych, można szerzej) na następujące pytania

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Ocena układu pracy, struktury/treści rozdziałów, kompletności tez itp.

3. Ocena merytoryczna pracy

4. Ocena stopnia wykorzystania bibliografii i doboru ew. źródeł

5. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, terminologia)

6. Ocena końcowa z jednoznacznym wystawieniem stopnia.