Ogólne zasady rekrutacji na studia

Kryteria formalne

To warunki, jakie należy spełniać, by mieć prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia, np. odpowiednie wykształcenie. 

Aby przystąpić do procesu rekrutacji, oprócz spełnienia kryteriów formalnych kandydat na studia powinien także założyć w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów indywidualne konto ERK, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na wybrane studia oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia – wnieść opłatę rekrutacyjną i w razie konieczności dostarczyć dokumenty wymagane przy rejestarcji.

Szczegółowe kryteria formalne

Aby sprawdzić kryteria formalne na wybrane studia, należy spośród podanych niżej odnośników wybrać odpowiedni sposób ubiegania się o przyjęcie oraz żądany typ studiów. Szczegółowe informacje podano na stronie systemu ERK www.erk.uj.edu.pl, w kartach poszczególnych studiów.

Aby zdać egzamin wstępny na studia II stopnia (magisterskie) należy przygotować odpowiedzi na 60 pytań wg podanej poniżej listy i udzielić na nie odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną


Pytania
1. Chronologia dziejów sztuki bizantyńskiej: główne okresy historyczne i zasięgi geograficzne; ogólna charakterystyka przemian ideowych i  artystycznych.

2. Tradycja antyczna w sztuce starochrześcijańskiej, bizantyńskiej i średniowiecznej łacińskiej; zagadnienia kontynuacji i tzw. renesansów.

3. Postawy ideowe sztuki bizatyńskiej: sens ikony, symbolika architektury sakralnej, program ikonograficzny malowideł wewnątrz świątyni.

4. Późnoantyczna i bizantyńska sztuka Rawenny V i VI wieku oraz późniejsze dzieje sztuki bizantyńskiej we Włoszech.

5. Malarstwo epoki Paleologów a sztuka zachodnioeuropejska a zwłaszcza włoska około r. 1200

6. Tradycja i innowacja w sztuce karolińskiej i ottońskiej.

7. Sztuka wczesnopiastowska: jej źródła i specyfika.

8. Architektura i rzeźba romańska we Francji i w Italii: wielość odmian regionalnych i ich cechy.

 9. Architektura i rzeźba romańska we Francji i w Italii wobec tradycji antycznej i dziedzictwa sztuki karolińskiej.

10. Architektura i rzeźba romańska w Polsce i ich związki ze sztuką europejską.

11. Sztuka zakonów benedyktynów, cystersów, kartuzów, dominikanów, franciszkanów, i krzyżaków w średniowieczu.

12. Architektura gotycka we Francji i jej recepcja w innych krajach (poł. XII w. - XIV w.).

13. Przełom w malarstwie włoskim około r. 1300: Giotto i jego współcześni.

14. Sztuka na dworze Kazimierza Wielkiego.

15.  Nagrobki królewskie w katedrze na Wawelu; ich cechy wspólne i indywidualne.

16. Sztuka w Pradze i jej znaczenie dla Europy Środkowej w XIV wieku.

17. Styl międzynarodowy i problemy sztuki dworskiej późnego średniowiecza.

18. Przemiany stylowe w rzeźbie późnego średniowiecza od "Pięknych Madonn" do Wita Stwosza.

19.  Malarstwo w Polsce w XV wieku (malarstwo monumentalne, obrazy tablicowe, miniatury).

20. Wielcy mistrzowie malarstwa niderlandzkiego XV wieku: średniowiecze i nowożytność.

21.  Recepcja antyku w sztuce włoskiego renesansu (formy i treści dzieł sztuki).

22. Akt w  sztuce średniowiecznej i nowożytnej.

23. Problem iluzjonizmu w sztuce nowożytnej: teoria i praktyka.

24. Leonardo da Vinci: między sztuką a nauką.

25. Twórczość artystyczna i teoria Michała Anioła i jej znaczenie dla sztuki manieryzmu i baroku.

26. Polskie nagrobki renesansowe: typologia i symbolika.

27. ,,Naturalizm" w sztuce nowożytnej: postulaty teoretyczne i realizacja.

28. Palladio i palladianizm w Europie i Ameryce.

29. Manieryzm: styl czy postawa.

30. Akademie i akademizmy w sztuce nowożytnej i nowoczesnej.

31. Kontrreformacja a sztuka.

32. Malarstwo flamandzkie i holenderskie XVII wieku (podobieństwa i różnice).

33. Barokowe ,,kompleksowe dzieło sztuki".

34. Bernini, Borromini, Guarini a problem stylu w architekturze barokowej.

35. Sztuka sterowana centralnie: przykłady nowożytnej Francji, państw faszystowskich i komunistycznych.

36. Środowiska artystyczne w państwie polsko-litewskim od XVI do XVIII wieku.

37. Rezydencje królewskie, magnackie i szlacheckie w Rzeczypospolitej. Rozwiązania przestrzenne i programy treściowe.

38. Późnobarokowa architektura w krajach Rzeszy (Czechy, Austria, Bawaria, Frankonia).

39. Recepcja wzorów włoskich w sztuce polskiej XVII-XIX wieku.

40. Rokoko jako sztuka dworska.

41. Klasycyzm w sztuce nowoczesnej od wieku XVIII po współczesność.

42. Problem realizmu w malarstwie XIX wieku.

43. Zjawisko historyzmu w architekturze XIX wieku: podstawy teoretyczne i fazy rozwojowe.

44. Historyzm w sztuce polskiej XIX i XX wieku.

45. Pejzaż w malarstwie: przemiany postaw od XV do XX wieku.

46. Rzeźba dziewiętnastowieczna: tendencje akademickie i antyakademickie.

47. Malarstwo monumentalne w XIX i XX wieku (witraż i malarstwo ścienne).

48. Impresjonizm i postimpresjonizm w malarstwie i rzeźbie oraz ich kontynuacja w sztuce XX wieku.

49. Malarstwo polskie w latach 1795-1914: główne tendencje i źródła inspiracji.

50. Koncepcje awangardowe w sztuce XX wieku: ich historia i znaczenie.

51. Polska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym.

52. Główne odmiany malarstwa i rzeźby abstrakcyjnej.

53. Nurty destrukcyjne w sztuce w teorii i praktyce od czasów bizantyńskich po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia antysztuki.

54. Pojęcie modernizmu i postmodernizmu w teorii i praktyce artystycznej w XIX i XX wieku.

55. Dekadentyzm i symbolizm w malarstwie i rzeźbie około r. 1900.

56. Tendencje ekspresjonistyczne w sztuce (od antyku) ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX.

57. Nowe koncepcje czasu i przestrzeni w sztuce XX wieku.

58. Znaczenie sztuki amerykańskiej w kształtowaniu się prądów artystycznych w XX wieku.

59. Sztuka środowiska krakowskiego po II wojnie światowej.

60. Wzornictwo przemysłowe, plakat i reklama: ich znaczenie w sztuce XX wieku.