Badania, granty, wydawnictwa

Badania naukowe

W Instytucie są rozwijane wyjątkowe specjalności badawcze, takie jaki historia architektury wczesnośredniowiecznej; historia sztuki bizantyńskiej i pobizantyńskiej w Europie i w Polsce (Instytut ma najstarszy zakład zajmujący się tego typu problematyką w Polsce), szczególnie intensywnie jest także rozwijana specjalność (również w wymiarze dydaktycznym) związana z kuratorstwem sztuki współczesnej. W bieżącym roku Instytut obchodzi także drugi – nieco mniejszy – jubileusz: 20-lecia rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (na obszarach dzisiejszej Ukrainy). Zgromadzone materiały stanowią podstawę do wydania 20 tomów serii wydawniczej "Kościoły i klasztory rzymskokatolickiej dawnego województwa ruskiego" pod redakcją prof. Jana Ostrowskiego. Znaczenie tej monumentalnej serii jest powszechnie porównywane z publikacją "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego". Wymiernym efektem akcji inwentaryzacyjnej jest wykształcenie sporej grupy studentów (i absolwentów) o wszechstronnych umiejętnościach praktycznych, jakie powinien mieć badacz sztuki w terenie. Świadectwem tych umiejętności są liczne prace magisterskie i doktorskiej poświęcone szczególnie ważnym inwentaryzowanym zabytkom. Jednocześnie prowadzone są prace inwentaryzacyjne przy zabytkach kresowych znajdujących się w kolekcjach klasztorów krakowskich.

Granty

Należy podkreślić, że w ostatnich dwóch latach pracownicy Instytutu uzyskali granty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na łączną sumę 3 milionów złotych (są to: grant kierowany przez prof. Wojciecha Bałusa: Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej; prof. Piotra Krasnego: ART-Dok Polska – Cyfrowe Repozytorium Historii Sztuki; dra hab. Andrzeja Betleja: Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: Województwo Bełskie; dr Urszulę Bęczkowską: "Józef Kremer (1806-1875)". W samym roku 2012 stanowi to prawie 20% wszystkich funduszy jakie uzyskał Uniwersytet z tego programu. Prócz wyżej wymienionych realizowane są również projekty badawcze z programów Narodowego Centrum Nauki.

Więcej na temat realizowanych w Instytucie grantów badawczych można znaleść na w osobnej zakładce.

Wydawnictwa

Instytut od r. 1999 wydaje monografie w ramach serii „Ars Vetus et Nova" (pod redakcją prof. Wojciecha Bałusa) w Wydawnictwie Universitas. W bieżącym roku został opublikowany 37 wolumin – książka dr Agnieszki Jankowskiej-Marzec "Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskej XIX i XX wieku". Prócz tego Instytut wydaje czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym „Modus. Prace z historii sztuki". W tym roku ukazał się także tom pierwszy serii „Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ" (pod redakcją dra Wojciecha Walanusa) poświęcony cerkwiom drewnianym dawnej Galicji Wschodniej, oraz – w wydawnictwie Societas Vistulana - pierwszy tom serii "Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UJ" pod red. dra hab. Marka Walczaka - książka dr Dobrosławy Horzeli "Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1440-1477".

Z pełną listą publikacji wydanych przez Instutut można się zapoznać w osobnej zakładce.